ร้านอาหารข้าวเม่าข้าวฟ่าง

{{ menu.lang == 'th' ? 'อาหารแนะนำ' : (menu.lang=='cn' ? '菜单' : 'OUR MENU') }}

{{menu.current.Menu.name}}

{{menu.lang == 'en' ? menu.current.Menu.name_th + '/' + menu.current.Menu.name_cn : ((menu.lang=='cn') ? menu.current.Menu.name_en + '/' + menu.current.Menu.name_th : menu.current.Menu.name_en + '/' + menu.current.Menu.name_cn)}}

ไม่พบรายการอาหาร